Pevná mezera a nezlomitelná mezera

Pevná mezera i nezlomitelná mezera (často také nazývána nedělitelná) patří mezi takzvané bílé znaky, tedy znaky, které nejsou vidět a mezi něž řadíme třeba i obligátní klasickou mezeru, kterou zapisujeme mezerníkem. Oba dva tyto znaky slouží stejnému účelu, a to je zabránění zalomení textu na konci řádku mezi slovy, písmeny, čísly a symboly, u kterých… Číst více »

Dvojtečka :

Dvojtečka je běžný a v českém jazyce hojně používaný interpunkční znak. Má hned několikanásobné využití. Užívá se například k uvození přímé řeči a výčtu položek seznamu a dále pak také k vyjádření poměru, měřítka, bodového skóre sportovních utkání, matematické operace dělení nebo času. V některých případech je zapisována zcela bez mezer (čas – 18:00 a… Číst více »

Alt a AltGr

Alt a AltGr patří mezi takzvané modifikační klávesy, což znamená, že se mačkají společně s jednou či více jinými klávesami, čímž dochází ke změně jejich funkce, respektive operace, kterou vyvolává jejich samostatný stisk. Pojďme si nyní představit funkčnost těchto kláves detailněji. KLÁVESA ALT Alt najdeme na klávesnici ve zcela nejspodnější řadě vlevo hned vedle mezerníku.… Číst více »

Vykřičník ! a obrácený vykřičník ¡

Vykřičník je symbol, který patří mezi ta nejpoužívanější interpunkční znaménka v českém jazyce vůbec. V rámci jazyka jako takového slouží jednak k zakončení zvolací či rozkazovací věty, pak také ke zdůraznění běžné oznamovací věty a v neposlední řadě ho píšeme za citoslovce. Specifické použití má pak v některých vědních oborech. Konkrétně v matematice slouží k… Číst více »

Plus +

Matematické znaménko plus + slouží převážně k označení kladného čísla a vyjádření součtu, respektive spojení dvou a více čísel, nebo entit. Zapsat ho na klávesnici je velmi jednoduché a můžeme pro to použít hned několik postupů. PŘÍMÝ ZÁPIS Přímý zápis lze provést hned dvěma způsoby, přičemž na kompaktnějších přenosných počítačích, máme jen jednu možnost, avšak… Číst více »

Numerická klávesnice

Numerická klávesnice je část klávesnice sloužící primárně k zápisu číslic a základních znamének matematických operací. Konkrétně se jedná o všechna čísla od 0 do 9, matematická znaménka plus +, minus -, krát * a děleno /, desetinnou čárku, druhý Enter a klávesu Num Lock. Poslední zmíněná klávesa slouží jako zámek, respektive přepínač funkce číselných kláves.… Číst více »

Podtržítko _

Podtržítko (jinak také podtrhávací čára) je velmi specifický znak, který nemá v běžné typografii prakticky žádné uplatnění. Své využití nalezne prakticky výhradně v rámci informatiky. Pojďme si nyní prozradit, jak ho na klávesnici napsat. Je to až překvapivě prosté a máte hned několik možností, jak to provést. PŘÍMÝ ZÁPIS Na české klávesnici se nachází přímo… Číst více »

Přehláska ¨

Přehláska je druh interpunkčního znaménka, které se umisťuje nad samohlásky, čímž dochází ke změně jejich výslovnosti. Má podobu dvou horizontálně seřazených teček. Její užívání je typické pro germánské jazyky, což se v našich končinách tyká především němčiny, v rámci níž se s přehláskou můžeme setkat nejčastěji. Protože je u nás němčina jedním z nejvyučovanějších a… Číst více »

Pomlčka – —

Pomlčka je druh interpunkčního znaménka, které vypadá jako vodorovná čára. Jejím účelem je oddělovat části projevu, a to jak v rámci jedné věty, tak mezi větami. Často je na klávesnici zaměňována za spojovník, či dokonce za znaménko minus. Má však zcela jiný význam a pravidla pro její používaní se také liší. Přímo na klávesnici ji… Číst více »

U s kroužkem ů/Ů

U s kroužkem patří mezi písmena, se kterými může mít nejeden uživatel problém je na klávesnici napsat, a to obzvlášť pokud se jedná o jeho velkou verzi. Není to ale nic zase tak složitého a způsobů existuje dokonce několik. My si je nyní všechny popíšeme. PŘÍMÝ ZÁPIS ů/Ů Klávesu pro přímý zápis ů na české… Číst více »

Středník ;

Středník je druh interpunkčního znaménka, které má podobu čárky, nad kterou je ještě tečka. Slouží k oddělení jednotlivých částí věty, avšak výraznějším způsobem, než je tomu v případě čárky. Je tedy jakýmsi přechodem mezi čárkou a tečkou. V rámci českého jazyka je jeho používání za normálních okolností považováno za zastaralé a do jisté míry i… Číst více »

Svislá čára |

Svislá čára je specifický znak, který sice nemá v rámci běžného textu opodstatněné využití, nicméně je velmi důležitá pro řadu programovacích jazyků, ve kterých má různé využití a funkci. Jejími alternativními pojmenováními, které jsou často odvozeny právě od její funkce v oněch jazycích, jsou ořítko, roura, rouřítko, pajpa, kolmítko, svislítko, svislý pruh či svislice. Přímý… Číst více »