Klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou kombinace stisknutí specifických tlačítek na klávesnici, které vyvolají specifickou akci. Možnosti použití jsou různé, avšak jejich hlavní obecnou výhodou je, že je práce s nimi daleko efektivnější, než práce s myší. Některé klávesové zkratky jsou velice univerzální pro použití v téměř všech programech a na všech zařízeních, avšak některé programy a zařízení mají své unikátní zkratky. Na této stránce tak najdete klávesové zkratky pro počítače s operačním systémem Windows, pro počítače Mac, pro programy aplikací Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a také univerzální programové klávesové zkratky.

Klávesové zkratky Windows

Ctrl+C Zkopíruje vybranou položku
Ctrl+V Vloží zkopírovanou/vyjmutou položku
Ctrl+X Vyjme vybranou položku
Ctrl+Z Vrátí akci zpět
Ctrl+Y Zopakuje poslední provedenou akci
Ctrl+A Vybere všechny položky v okně, či dokumentu
Ctrl+F Umožní hledat text v dokumentu, či aplikaci
Ctrl+Šipka doprava Přesune kurzor na začátek následujícího slova
Ctrl+Šipka doleva Přesune kurzor na začátek předcházejícího slova
Ctrl+Šipka dolů Přesune kurzor na začátek následujícího odstavce
Ctrl+Šipka nahoru Přesune kurzor na začátek předcházejícího odstavce
Ctrl+Shift+libovolná šipka Vybere blok textu (směr šipky určuje směr výběru)
Ctrl+libovolná šipka+mezerník Slouží k výběru položek na ploše či v okně (směr šipky určuje směr výběru)
Ctrl+kolečko na myši Zvětšení/zmenšení ikon na ploše
Ctrl+Esc Otevře nabídku Start
Ctrl+Shift Přepnutí rozložení klávesnice
Ctrl+Shift+Esc Spustí program Správce úloh
Ctrl+Alt+Tab Umožní přepínat pomocí šipek mezi aktivními programy/položkami
Ctrl+F4 Zavření aktivního dokumentu (pouze u programů, jež umožňují otevření více dokumentů naráz)
Ctrl+tlačítko s logem Windows+Tab Umožňuje přepínání mezi aktivními programy/dokumenty pomocí šipek přes funkci Aero Flip 3D
Ctrl+Shift Změní směr čtení
Alt+Enter Zobrazí vlastnosti zvolené položky
Alt+F4 Zavře aktivní položku, nebo ukončí aktivní program
Alt+mezerník Otevře místní nabídku aktivního okna
Alt+Tab Přepíná mezi otevřenými položkami
Alt+šipka nahoru Zobrazí o úroveň vyšší složku v programu Průzkumník
Alt+Esc Přepíná mezi položkami, a to v pořadí, v němž byly otevřeny
Levý Alt+Shift Přepnutí jazyka
Shift+Delete Odstraní vybranou položku, aniž by ji umístil do složky Koš
Shift+F10 Zobrazí místní nabídku vybrané položky
Shift při vložení disku do mechaniky Zablokuje automatické přehrávání disku
Shift+libovolná šipka Umožňuje výběr více položek na ploše/v dokumentu, nebo textu v dokumentu (směr šipky určuje směr výběru)
Delete Odstraní vybranou položku a umístí ji do složky Koš
Esc Zruší aktuální úlohu
Šipka doprava Otevře podnabídku
Šipka doleva Zavře podnabídku
F1 Zobrazí nápovědu
F2 Umožní přejmenovat zvolenou položku
F3 Vyhledávání souborů a složek
F4 V programu Průzkumník zobrazí seznam panelu Adresa
F5 Aktualizuje aktivní okno
F6 Přepíná mezi zobrazenými prvky na ploše, nebo v okně
F10 V aktivním programu spustí panel nabídek
Klávesové zkratky Mac

Jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů – běžné, režim počítače, pro práci s dokumenty a pro Finder.

Běžně používané zkratky

Command-C Okopíruje označenou položku a umístí ji do schránky
Command-V Umístí obsah schránky do aktivního dokumentu/aplikace
Command-X Vyjme vybranou položku a umístí ji do schránky
Command-A Vybere vše
Command-F Umožní najít text v dokumentu/otevře okno „Hledat
Command-Q Ukončí aplikaci
Command-N Otevře nové okno, nebo dokument
Command-P Vytiskne aktuální dokument
Command-S Uloží aktuální dokument
Command-Z Zruší předchozí příkaz
Command-Shift-Z Zopakuje akci- zruší zrušení předchozího příkazu
Command-O Otevře zvolenou položku, či dialogové okno pro otevření souboru
Command-M Minimalizace předního okna do „Docku
Command-Alt-M Minimalizace všech oken přední aplikace
Command-W Zavře přední okno aplikace
Command-Alt-W Zavře všechna okna aplikace
Command-H Skrýt všechna okna přední aplikace
Command-Alt-H Zobrazí jen přední aplikaci a vše ostatní skryje
Command-G Vyhledá další výskyt vyhledané položky
Command-Shift-G Vrátí se zpět k předešlému výskytu vyhledané položky
Command-mezerník Otevírá, respektive zavírá pole hledání „Spotlight
Command-Alt-mezerník Otevírá, respektive zavírá pole hledání „Spotlight“ z okna aplikace „Finder
Command-Alt-Esc Vynutí ukončení zvolené aplikace
Command-Shift-Alt-Esc (3 sekundy) Vynutí ukončení přední aplikace
Command-Tab Přepíná otevřené aplikace v pořadí od poslední použité
Command-Shift-~(vlnovka) Přepíná otevřená okna přední aplikace v pořadí od posledního použitého
Command-,(čárka) Otevření předvoleb přední aplikace
Command-Shift-3 Vytvoří snímek celé obrazovky
Mezerník Otevření „Rychlého náhledu“ zvolené položky
Zkratky pro vypnutí, režim spánku a odhlašování

Tlačítko napájení (stisk) Přístroj zapne/probudí ho z režimu spánku
Tlačítko napájení (držení 1,5 sekundy) U zapnutého přístroje otevře dialogové okno s možnostmi počítač uspat, vypnout nebo restartovat
Tlačítko napájení (držení 5 sekund) Vynutí vypnutí přístroje
Command-Control-tlačítko napájení Vynutí restartování přístroje
Command-Alt-tlačítko napájení Přístroj se uspí
Shift-Control-tlačítko napájení Displej se uspí
Command-Control-tlačítko napájení Řádně ukončí všechny programy a následně přístroj restartuje
Command-Alt-Control-tlačítko napájení Řádně ukončí všechny programy a následně přístroj vypne
Command-Shift-Q Odhlášení od aktuálního uživatelského účtu s potvrzením
Command-Shift-Alt-Q Odhlášení od aktuálního uživatelského účtu bez potvrzení
Klávesové zkratky pro práci s dokumenty

Command-B Převede označený text na tučný a naopak
Command-I Převede označený text na kurzívou psaný text a naopak
Command-U Označený text podtrhne a naopak
Command-T Odkrytí/skrytí okna „Písma
Command-D V dialogových oknech „Otevřít“ a „Uložit“ dojde k výběru plochy
Command-Control-D Odkrytí/skrytí definice označeného slova
Command-Shift-:(dvojtečka) Otevře okno „Pravopis a gramatika
Command-;(středník) Kontrola překlepů a pravopisu v aktivním dokumentu
Alt-Delete Vymaže celé slovo nalevo od kurzoru
Control-H Vymaže jeden znak nalevo od kurzoru
Control-D nebo Fn-Delete Vymaže jeden znak napravo od kurzoru
Control-K Vymaže celý text mezi kurzorem a koncem řádku, či odstavce
Fn–šipka nahoru Posunutí zobrazení o stránku výše
Fn–šipka dolů Posunutí zobrazení o stránku níže
Fn–šipka doleva Posunutí zobrazení na začátek dokumentu
Fn–šipka doprava Posunutí zobrazení na konec dokumentu
Command–šipka nahoru Přesunutí kurzoru na začátek dokumentu
Command–šipka dolů Přesunutí kurzoru na konec dokumentu
Command–šipka doleva Přesunutí kurzoru na začátek řádku
Command–šipka doprava Přesunutí kurzoru na konec řádku
Alt–šipka doleva Přesunutí kurzoru na začátek předcházejícího slova
Alt–šipka doprava Přesunutí kurzoru na konec dalšího slova
Command–Shift–šipka nahoru Označení obsahu mezi kurzorem a počátkem dokumentu
Command–Shift–šipka dolů Označení obsahu mezi kurzorem a koncem dokumentu
Command–Shift–šipka doleva Označení textu mezi kurzorem a začátkem řádku
Command–Shift–šipka doprava Označení textu mezi kurzorem a koncem řádku
Shift–šipka nahoru Protažení výběru textu o řádek výše k nejbližšímu znaku v totožné vertikální linii
Shift–šipka dolů Protažení výběru textu o řádek níže k nejbližšímu znaku v totožné vertikální linii
Shift–šipka doleva Protažení výběru textu o jeden znak doleva
Shift–šipka doprava Protažení výběru textu o jeden znak doprava
Shift–Alt–šipka nahoru Protažení výběru textu na začátek daného odstavce, další zmáčknutí potom posune výběr na začátek předešlého odstavce atd.
Shift–Alt–šipka dolů Protažení výběru textu na konec daného odstavce, další zmáčknutí potom posune výběr na konec následujícího odstavce atd.
Shift–Alt–šipka doleva Protažení výběru textu na začátek daného slova, další zmáčknutí potom posune výběr na začátek předešlého slova atd.
Shift–Alt–šipka doprava Protažení výběru textu na konec daného slova, další zmáčknutí potom posune výběr na konec následujícího slova atd.
Control-A Posune kurzor na začátek řádku/odstavce
Control-E Posune kurzor na konec řádku/odstavce
Control-F Posune kurzor o znak vpřed
Control-B Posune kurzor o znak vzad
Control-L Zarovnání výběru/kurzoru doprostřed uživatelem viditelné oblasti
Control-P Přesune kurzor o řádek výše
Control-N Přesune kurzor o řádek níže
Control-O Umístí za kurzor nový řádek
Control-T Zamění znak před a za kurzorem
Command–{( levá složená závorka) Zarovnat nalevo
Command–}( pravá složená závorka) Zarovnat napravo
Command–Shift–|(svislá čára) Zarovnat doprostřed
Command-Alt-F Přejít do pole „Hledání
Command-Alt-T V programu otevře, respektive zavře řádek nabídek
Command-Alt-C Zkopíruje nastavení formátování zvolené položky do schránky
Command-Alt-V Aplikuje zkopírovaný styl na zvolenou položku
Command-Shift-Alt-V Vloží položku a aplikuje na ní styl okolí
Command-Alt-I Zobrazí, respektive zavře okno aplikace „Inspektor
Command-Shift-P Otevře okno umožňující zvolit nastavení dokumentu
Command-Shift-S Otevře dialogové okno „Uložit jako“, či zkopíruje aktuální dokument
Command–Shift–-(minus) Zmenšení velikosti zvolené položky
Command–Shift–+(plus) nebo Command-=(rovnítko) Zvětšení velikosti zvolené položky
Command–Shift–?(otazník) Otevření nabídky aplikace“ Nápověda

Klávesové zkratky pro Finder

Command-D Duplikování zvoleného souboru(ů)
Command-E Vysunutí zvoleného disku/svazku
Command-F Zahájení hledání „Spotlight z okna „Finderu
Command-I Zobrazení okna „Informace“ pro zvolený soubor
Command-Shift-C Otevření okno „Počítač
Command-Shift-D Otevření složky „Plocha
Command-Shift-F Otevření okna „Všechny mé soubory
Command-Shift-G Otevření okna „Otevřít složku
Command-Shift-H Otevření složky „Plocha aktuálního uživatelského účtu
Command-Shift-I Otevření „iCloud Drive
Command-Shift-K Otevření okna „Síť
Command-Alt-L Otevření složky „Stahování
Command-Shift-O Otevření složky „Dokumenty
Command-Shift-R Otevření složky „AirDrop
Command-Shift-U Otevření složky „Utility
Command-Alt-D Otevře/zavře „Dock
Command-Control-T Přidá zvolenou položku na boční panel
Command-Alt-P V oknech programu „Finder“ otevře/zavře panel „Cesta
Command-Alt-S V oknech programu „Finder“ otevře/zavře boční panel
Command–/(lomítko) V oknech programu „Finder“ otevře/zavře panel „Stav
Command-J Otevření okna „Volby vzhledu
Command-K Otevření okna „Připojit k serveru
Command-L Vytvoří zástupce zvolené položky
Command-N Otevře nové okno programu „Finder
Command-Shift-N Vytvoří novou složku
Command-Alt-N Vytvoří novou dynamickou složku
Command-R Zobrazí soubor, na který zvolený zástupce odkazuje
Command-T Otevře/zavře řádek panelů, za předpokladu, že je v aktuálním okně aplikace „Finder“ otevřený jeden panel.
Command-Shift-T Otevře/zavře panel aplikace „Finderu
Command-Alt-T Otevře/zavře panel nástrojů, za předpokladu, že je v aktuálním okně aplikace „Finder“ otevřený jeden panel
Command-Alt-V Přesunutí souborů umístěných ve schránce z jejich původního do aktuálního umístění
Command-Alt-Y Zobrazení „Rychlého náhledu“ prezentace ze zvolených souborů
Command-Y Zobrazení „Rychlého náhledu“ zvolených souborů
Command-1 Zobrazení položek jako ikony v okně aplikace „Finder
Command-2 Zobrazení položek jako seznam v okně aplikace „Finder
Command-3 Zobrazení položek jako sloupce v okně aplikace „Finder
Command-4 Zobrazení položek jako „Cover Flow“ v okně aplikace „Finder
Command–[ (levá hranatá závorka) Přejít na předcházející složku
Command–] (pravá hranatá závorka) Přejít na další složku
Command–šipka nahoru Otevře nadřazenou složku otevřené složky
Command–Control–šipka nahoru V novém okně otevře nadřazenou složku otevřené složky
Command–šipka dolů Otevření zvolené položky
Command–Mission Control Zobrazení plochy
Command–zvýšit jas Zapnutí/vypnutí režimu cílového displeje
Command–snížit jas Při připojení k více displejům zapíná/vypíná zrcadlení
Šipka doprava Při zobrazení seznamu otevře zvolenou položku
Šipka doleva Při zobrazení seznamu uzavře zvolenou položku
Alt–dvojklik Otevření složky v samostatném okně a zavření aktuálního okna
Command–dvojklik Otevření složky na samostatném panelu/v samostatném okně
Command-Delete Přesunutí zvolené položky do „Koše
Command-Shift-Delete Vysypat „Koš“ s potvrzením
Command-Shift-Alt-Delete Vysypat „Koš“ bez potvrzení
Command-Y Zobrazení „Rychlého náhledu“ souborů
Alt–libovolná klávesa jasu Otevření okna předvoleb „Monitory
Alt–Mission Control Otevření okna předvoleb Mission Control
Alt–libovolná klávesa hlasitosti Otevření okna předvoleb „Zvuk
Command-přetahování Přemístění přetahované položky na jiný svazek/do jiného umístění
Alt-přetahování Kopírování přetahované položky
Command-Alt-přetahování Vytvoření zástupce přetahovaného souboru

Klávesové zkratky Word, Excel a jiné programy Office

Klávesa F1 Nápověda programu
Formátování textu
Ctrl + B Převede vybraný text na tučný
Ctrl + I Vyvede vybraný text kurzívou
Ctrl + U Podtržení textu
Ctrl + = (rovnítko) Převod na dolní index (pouze Word)
Ctrl + % (procenta) Převod na horní index (pouze Word)
Ctrl + ? (otazník) Zvětšení písma (pouze Word)
Ctrl + ; (středník) Zmenšení písma (pouze Word)
Ctrl + L Zarovnání textu doleva (Word)
Ctrl + E Zarovnání textu doprostřed (pouze Word)
Ctrl + R Zarovnání textu doprava (pouze Word)
Ctrl + J Zarovnání textu do bloku (pouze Word)
Ctrl + Shift + P nebo Ctrl + Shift + F Otevření dialogového okna pro práci s písmem
Ctrl + Shift + C Okopírovat formátování (pouze Word)
Práce s dokumentem
Ctrl + N Otevřít nový dokument/sešit
Ctrl + O Otevřít dokument/sešit
Ctrl + S Uložit dokument
Ctrl + P Tisknout dokument
Ctrl + C Okopírovat vybraný obsah a vložit jej do schránky
Ctrl + V Vložit obsah ze schránky
Ctrl + X Vyjmout vybraný obsah a vložit jej do schránky
Ctrl + Z Vrátit (zrušit) poslední akci
Ctrl + Y Znovu vyvolat zrušenou akci
Ctrl + F Umožňuje hledat text v dokumentu
Ctrl + A Označí veškerý obsah v dokumentu
Nabídka programů
Alt Aktivuje „Menu
Alt+ S Otevře a aktivuje „Hlavní nabídku
Alt + Ů Otevře a aktivuje záložku „Domů
Alt + V Otevře a aktivuje záložku „Vložení
Alt + K Otevře a aktivuje záložku „Rozložení stránky
Alt + Y Otevře a aktivuje záložku „Odkazy“ (Word), nebo „Vzorce“ (Excel)
Alt + W Otevře a aktivuje záložku „Data“ (Excel)
Alt + E Otevře a aktivuje záložku „Korespondence“ (Word)
Alt + R Otevře a aktivuje záložku „Revize
Alt + O Otevře a aktivuje záložku „Zobrazení
Alt + Q Otevře a aktivuje záložku „Doplňky“ (Word)

Obecné programové klávesové zkratky

Ctrl + C Označený obsah zkopíruje do schránky
Ctrl + V Vloží obsah ze schránky
Ctrl + A Vybere vše na aktivní stránce, poli, atd.
Ctrl + X Označený obsah vyjme a vloží do schránky
Ctrl + N Otevře nový soubor, dokument, atd.
Ctrl + O Otevře soubor, dokument, atd.
Ctrl + F Otevře dialogové okno pro hledání v obsahu
Ctrl + S Uloží soubor, dokument, atd.
Ctrl + P Vytiskne soubor, dokument, atd.
Ctrl + Z Vrátí poslední provedenou akci nazpět
Ctrl + Y Znovu vyvolá poslední zrušenou akci
Alt Aktivuje menu programu
F1 Zobrazí nápovědu programu

Klávesové zkratky