Závorky – ( ) [ ] { } ⟨ ⟩

By | 22.12.2018

Závorky jsou specifická interpunkční znaménka užívaná především ve dvojici (levá a pravá), nicméně existuje i řada případů, kdy tomu tak není. Existuje jich pět základních typů, přičemž některé se používají i ve zdvojené verzi. Konkrétně jsou to kulaté, hranaté, složené, lomené a svislé. V klasickém textu slouží hlavně pro oddělení větných a nevětných výrazů od výpovědi, do které jsou volně vloženy, nebo jejíž nejsou součástí a mnohdy mohou být nahrazeny jinými interpunkčními znaménky, jako je čárka či pomlčka. Při psaní běžného textu je čistě na samotném pisateli, pro jaký typ závorek se rozhodne. Obecně však platí, že primárně se užívají kulaté, sekundárně pak ty hranaté. V matematice a informatice mají ovšem závorky v závislosti na svém typu specifický význam, funkci a užití.

VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZÁVOREK V TEXTU, MATEMATICE A IT

  • Kulaté ( ) – Základní „univerzální“ typ užívaný v textu, matematice i IT.
  • Hranaté [ ] – Při programování slouží kupříkladu pro indexování prvků v poli. V textu se používají především ve slovnících a je v nich uvedena výslovnost překládaného cizího slova.
  • Složené { } – V programovacích jazycích se s nimi třeba vymezuje blok kódu. V matematice se pak s nimi například vymezuje množina.
  • Lomené ⟨ ⟩ (Špičaté < >) – V matematice tvoří hranice uzavřeného intervalu. V programovacích jazycích slouží k označení tagů. Z důvodu jejich absence na počítačové klávesnici a reálné nutnosti psát kód rychle je však nahradily špičaté závorky, které jsou ve skutečnosti symboly „menší než <“ a „větší než >“. Ty najdeme na anglické klávesnici přímo a nacházejí se v oblasti mezi mezerníkem a pravým Shiftem.
  • Svislé || – V matematice označují absolutní hodnotu.
PŘÍMÝ ZÁPIS NA ČESKÉ KLÁVESNICI

Na české klávesnici můžeme přímo zapsat pouze ty nejběžnější závorky, tedy ty kulaté. Klávesu pro jejich zápis nalezneme hned vedle Enteru. Je na ní pravá i levá kulatá závorka – ( ) a pro anglickou klávesnici pak také pravá složená – } a pravá hranatá závorka – ] (někdy je zde i přehlasované a – ä). Levou zapíšeme stiskem této klávesy současně s klávesou Shift, pravou pak pouhým samotným stiskem této klávesy.

Závorky na klávesnici

ZÁPIS PŘES PRAVÝ ALT

Vcelku prostým a poměrně spolehlivým způsobem zápisu některých druhů závorek je použít klávesové zkratky pro pravý Alt často označovaný jako AltGr, který najdeme hned vedle mezerníku napravo. Princip spočívá v tom, že zmáčkneme pravý Alt společně s některou další klávesou, která je určena pro ten, či onen znak. Aby to bylo více jasné, tak si to vysvětlíme na konkrétním příkladu. Například levou hranatou závorku zapíšeme tak, že stiskneme pravý Alt (AltGr) společně s klávesou pro písmeno B. Všechny tyto klávesové zkratky shrnuje následující tabulka.

Levá – otevírací

Pravá – zavírací

Hranatá [ ]

AltGr+F

AltGr+G

Složená { }

AltGr+B

AltGr+N

Špičatá < >

AltGr+klávesa pro čárku

AltGr+klávesa pro tečku

Svislá | |

AltGr+W

AltGr+W

Závorky klávesová zkratka

ASCII KÓDY PRO ZÁVORKY

Univerzálním způsobem pro zápis téměř všech druhů závorek je využití ASCII kódů. Postup je velmi prostý. Nejprve vždy stiskneme klávesu levý Alt, poté na numerické klávesnici zadáme příslušný číselný kód a nakonec levý Alt zase pustíme, čímž dojde k automatickému propsání znaku. Následující tabulka shrnuje ASCII kódy pro jednotlivé typy závorek.

Levá – otevírací

Pravá – zavírací

Kulatá ( )

Alt+40

Alt+41

Hranatá [ ]

Alt+91

Alt+93

Složená { }

Alt+123

Alt+125

Špičatá < >

Alt+60

Alt+62

Svislá | |

Alt+124

Alt+124
Závorka přes ASCII kódy

UNICODE A HTML KÓDY A ENTITY

Unicode

Hex

HTML kód

HTML entita

Kulatá ( )

– Levá

U+00028

&#x28;

&#40;

&lpar;

Pravá

U+00029

&#x29;

&#41;

&rpar;

Hranatá [ ]

– Levá

U+0005B

&#x5b;

&#91;

&lbrack;

– Pravá

U+0005D

&#x5d;

&#93;

&rbrack;

Složená { }

Levá

U+0007B

&#x7b;

&#123;

&lbrace;

– Pravá

U+0007D

&#x7d;

&#125;

&rbrace;

Špičatá < >

– Levá

U+0003C

&#x3c;

&#60;

&lt;

– Pravá

U+0003E

&#x3e;

&#62;

&gt;

Svislá | |

U+0007C

&#x7c;

&#124;

&vert;

PŘEPNUTÍM NA ANGLICKOU KLÁVESNICI

Pokud si přepneme na anglickou klávesnici (pomocí kombinace kláves Alt+Shift) máme možnost napsat kulaté, hranaté, složené, špičaté i svislé závorky přímo z klávesnice, a to stiskem konkrétní klávesy, respektive stiskem konkrétní klávesy v kombinaci s klávesou Shift. Sice je to lehce krkolomný způsob, ale je funkční a spolehlivý. Následující tabulka přehledně shrnuje, které klávesy na české klávesnici je nutné při přepnutí na anglickou klávesnici mačkat, aby došlo k zápisu toho či onoho typu závorky. Pro přehlednost jsou samozřejmě také zaznačeny v obrázku.

Levá – otevírací

Pravá – zavírací

Kulatá ( )

Shift+í/9

Shift+é/0

Hranatá [ ]

ú//

)/(

Složená { }

Shift+ú//

Shift+)/(

Špičatá < >

Shift+,/?

Shift+./:

Svislá | |

Shift+¨/‘

Shift+¨/‘

Zápis závorek přes anglickou klávesnici

Závorky