HTML tagy a entity

By | 15.3.2017

HTML je zkratkou pro HyperText Markup Language (Hypertextový značkovací jazyk). Jedná se o stěžejní jazyk informačních technologií sloužící k tvorbě internetových stránek. Vývojově navazuje na kdysi velmi populární a robustní jazyk Standard Generalized Markup Language (SGML). Jeho první verze spatřila světlo světa již v roce 1990 a od té doby si prošel mnoha vývojovými etapami, které daly mimochodem vzniknout i několika větvím, z nichž se některé časem ukázaly jako slepé. Současná aktuální a nejnovější verze nese označení HTML 5. Na následujících řádcích naleznete nejprve tematicky rozřazený přehled tagů, pod nimi se nachází tematicky rozřazený přehled entit a zcela na konci se dočtete něco málo o tomto jazyku jako takovém.

HTML tagy

Jednotlivé tagy jsou rozděleny do příslušných kategorií a následně v abecedním pořadí vypsány v přehledných tabulkách. V levém sloupci se nachází daný tag a v pravém sloupci popis jeho funkcionality v rámci jazyka.

Základní

<br> Zalomení řádku
<body> Tělo dokumentu
<!DOCTYPE> Specifikuje typ dokumentu
<h1> až <h6> Nadpis první až šesté úrovně
<hr> Horizontální čára
<html> Definuje dokument jako HTML
<p> Odstavec
<title> Titulek
<!–…–> Poznámka/komentář
Styly

<article> Článek
<aside> Obsah mimo stránku
<data> Umožňuje vkládat vlastní datové atributy do elementů
<dialog> Dialogové okno
<div> Sekce
<details> Rozkrývatelný obsah (kooperuje se <summary>)
<footer> Zápatí
<header> Záhlaví
<main> Tělo obsahu stránky
<section> Oddíl obsahu (např. kapitola)
<span> Sekce textu
<style> Definice stylu
<summary> Viditelný obsah (kooperuje s <details>)

Formátování

<abbr> Zkratka
<acronym> Akronym
<address> Kontaktní informace
<b> Tučné písmo
<bdi> Otáčí směr zápisu textu
<bdo> Otáčí směr zápisu textu
<blockquote> Bloková citace
<cite> Citace uvnitř textu (nezalamuje řádek)
<code> Část kódu
<del> Vymazaný obsah
<dfn> V dokumentu prvně použitý termín
<em> Písmo psané kurzívou (logické zvýraznění)
<i> Kurzíva
<ins> Vložený obsah
<kbd> Vstup z klávesnice
<mark> Zvýraznění části textu
<meter> Měřič části celku
<pre> Předformátovaný text
<progress> Znázornění postupu/vývoje
<q> Citace
<s> Přeškrtnutí textu
<samp> Výstup programu/skriptu
<small> Zmenšení velikosti textu
<strong> Tučné písmo (logické zvýraznění)
<sub> Spodní index
<sup> Horní index
<time> Datum a čas
<u> Podtržení textu
<var> Formátování proměnné
<wbr> Volitelné rozdělení
Tabulky

<caption> Hlavička tabulky
<col> Vlastnosti sloupce v rámci elementu <colgroup>
<colgroup> Výběr jednoho a více sloupců určených k formátování
<table> Tabulka
<tbody> Tělo tabulky
<td> Buňka
<tfoot> Obsah patičkových buněk
<th> Hlavičková buňka
<thead> Obsah hlavičkových buněk
<tr> Řádek

Obrázky

<area> Vybraná oblast v rámci interaktivní mapy
<canvas> Umožňuje kreslit (zpravidla přes JavaScript)
<figcaption> Nadpis tagu <figure>
<figure> Obalení obrázku souvisejícím obsahem
<img> Obrázek
<map> Interaktivní mapa
<picture> Kontejner pro obrázky z různých zdrojů

Formuláře

<button> Klikací tlačítko
<datalist> Předdefinované možnosti našeptávače
<fieldset> Skupina provázaných polí
<form> Formulář
<input> Vstupní pole
<keygen> Slouží k zabezpečenému odesílání dat přes formulář
<label> Popis vstupního pole (<input>)
<legend> Popis skupiny polí (<fieldset>)
<optgroup> Přehled voleb rozbalovacího seznamu
<option> Volba
<output> Výsledek předešlé uživatelské akce
<select> Rozbalovací seznam
<textarea> Velké vstupní (textové) pole

Seznamy

<dd> Definice slova/termínu
<dir> Seznam adresářů

Poznámka: Není podporováno v HTML 5, použijte místo něj tag <ul>

<dl> Přehled definic
<dt> Definované slovo/termín
<li> Položka v seznamu
<menu> Menu/seznam
<menuitem> Položka menu/seznamu
<ol> Řazený číselný seznam
<ul> Neřazený odrážkový seznam

Rámy (H3)

<frame> Rám

Poznámka: Není podporováno v HTML 5

<frameset> Skupina rámů

 

<iframe> Vložený rám
<noframes> Alternativní zobrazení obsahu v případech, kdy nelze využít rámy

Poznámka: Není podporováno v HTML 5

Odkazy

<a> Odkaz
<link> Propojení s jiným souborem
<nav> Navigace

Meta informace

<base> Základní URL dokumentu
<basefont> Specifikuje základní font dokumentu včetně velikosti a barvy

Poznámka: Není podporováno v HTML 5

<head> Hlavička dokumentu
<meta> Meta informace dokumentu

Audio a video

<audio> Zvukový obsah
<source> Multimediální zdroj mediálního prvku
<track> Textová stopa audio a video prvků
<video> Obrazový obsah

Programování

<applet> Vložený applet

Poznámka: Není podporováno v HTML 5, použijte místo něj tag <embed>, nebo <object>

<embed> Kontejner externí aplikace
<noscript> Alternativní obsah v případě neexistující podpory skriptů
<object> Vložený objekt
<param> Parametry vloženého objektu
<script> Klientský skript

HTML entity

HTML entity nejsou seřazeny dle příslušného číselného ASCII kódu za sebou, ale jsou rozděleny do tematických skupin a vypsány v tabulkách. Ve sloupci zcela vlevo se nalézá symbol, respektive znak jako takový. Vedle něj se pak nachází slovní popis, klasická HTML entita a její ASCII verze.

Interpunkční a diakritická znaménka

Úzká pomlčka &ndash; &#8211;
Široká pomlčka &mdash; &#8212;
Obrácené lomítko &frasl; &#8260;
Dvojité levé uvozovky &ldquo; &#8220;
Dvojité pravé uvozovky &rdquo; &#8221;
Dvojité spodní uvozovky &bdquo; &#8222;
Jednoduchá levá uvozovka &lsquo; &#8216;
Jednoduchá pravá uvozovka &rsquo; &#8217;
Jednoduchá spodní uvozovka &sbquo; &#8218;
Přímé uvozovky &quot; &#34;
¡ Obrácený vykřičník &iexcl; &#161;
¿ Obrácený otazník &iquest; &#191;
¯ Široké nadtržítko &macr; &#175;
Úzké nadtržítko &oline; &#8254;
´ Francouzská diakritická čárka &acute; &#180;
¸ Francouzský diakritický ocásek &cedil; &#184;
«

»

Francouzské uvozovky &laquo;

&raquo;

&#171;

&#187;

¨ Přehláska &uml; &#168;
˜ Vlnovka &tilde; &#732;
· Středová tečka &middot; &#183;
Trojitá tečka &hellip; &#8230;
Puntík &bull; &#8226;
¦ Svislá přerušená čára &brvbar; &#166;
&lsaquo; &#8249;
&rsaquo; &#8250;
­­­­ Rozdělovník &shy; &#173;

Matematické symboly

Mínus &minus; &#8722;
× Krát &times; &#215;
÷ Děleno &divide; &#247;
± Plus mínus &plusmn; &#177;
< Menší než &lt; &#60;
> Větší než &gt; &#62;
Menší nebo rovno &le; &#8804;
Větší nebo rovno &ge; &#8805;
Nerovnost &ne; &#8800;
Je identické &equiv; &#8801;
Téměř rovno &asymp; &#8776;
¼ Čtvrtina &frac14; &#188;
½ Polovina &frac12; &#189;
¾ Tři čtvrtiny &frac34; &#190;
¹ První mocnina &sup1; &#185;
² Druhá mocnina &sup2; &#178;
³ Třetí mocnina &sup3; &#179;
Odmocnina &radic; &#8730;
° Stupeň &deg; &#176;
Suma/celkový součet &sum; &#8721;
Celkový součin &prod; &#8719;
Integrál &int; &#8747;
Parciální derivace &part; &#8706;
Průnik &cap; &#8745;
Kosočtverec &loz; &#9674;
Promile &permil; &#8240;
Minuta/stopa &prime; &#8242;
Vteřina/palec &Prime; &#8243;
Nekonečno &infin; &#8734;

Měny

$ Americký dolar &#36;
Euro &euro; &#8364;
£ Britská libra &pound; &#163;
¥ Japonský jen &yen; &#165;
¢ Cent &cent; &#162;
¤ Znak měny &curren; &#164;

Speciální písmena

& Ampersand/and &amp; &#38;
Á Velké a s čárkou &Aacute; &#193;
á Malé a s čárkou &aacute; &#225;
Ä Velké přehlasované a &Auml; &#196;
ä Malé přehlasované a &auml; &#228;
À Velké a s obrácenou čárkou &Agrave; &#192;
à Malé a s obrácenou čárkou &agrave; &#224;
 Velké a se stříškou &Acirc; &#194;
â Malé a se stříškou &acirc; &#226;
à Velké a s vlnovkou &Atilde; &#195;
ã Malé a s vlnovkou &atilde; &#227;
Å Velké a s kroužkem &Aring; &#197;
å Malé a s kroužkem &aring; &#229;
Æ &AElig; &#198;
æ &aelig; &#230;
Ç Velké c s ocáskem &Ccedil; &#199;
ç Malé c s ocáskem &ccedil; &#231;
É Velké e s čárkou &Eacute; &#201;
é Malé e s čárkou &eacute; &#233;
Ë Velké přehlasované e &Euml; &#203;
ë Malé přehlasované e &euml; &#235;
È Velké e s obrácenou čárkou &Egrave; &#200;
è Malé e s obrácenou čárkou &egrave; &#232;
Ê Velké e se stříškou &Ecirc; &#202;
ê Malé e se stříškou &ecirc; &#234;
Ð Velké eth &ETH; &#208;
ð Malé eth &eth; &#240;
ƒ Italské f &fnof; &#402;
Í Velké i s čárkou &Iacute; &#205;
í Malé i s čárkou &iacute; &#237;
Ï Velké přehlasované i &Iuml; &#207;
ï Malé přehlasované i &iuml; &#239;
Ì Velké i s obrácenou čárkou &Igrave; &#204;
ì Malé i s obrácenou čárkou &igrave; &#236;
Î Velké i se stříškou &Icirc; &#206;
î Malé i se stříškou &icirc; &#238;
Ñ Velké n s vlnovkou &Ntilde; &#209;
ñ Malé n s vlnovkou &ntilde; &#241;
Ó Velké o s čárkou &Oacute; &#211;
ó Malé o s čárkou &oacute; &#243;
Ö Velké přehlasované o &Ouml; &#214;
ö Malé přehlasované o &ouml; &#246;
Ò Velké o s obrácenou čárkou &Ograve; &#210;
ò Malé o s obrácenou čárkou &ograve; &#242;
Ô Velké o se stříškou &Ocirc; &#212;
ô Malé o se stříškou &ocirc; &#244;
Õ Velké o s vlnovkou &Otilde; &#213;
õ Malé o s vlnovkou &otilde; &#245;
Ø &Oslash; &#216;
ø &oslash; &#248;
Π&OElig; &#338;
œ &oelig; &#339;
ß Ostré s &szlig; &#223;
Š Velké s s háčkem &Scaron; &#352;
š Malé s s háčkem &scaron; &#353;
Þ Velký thorn &THORN; &#222;
þ Malý thorn &thorn; &#254;
Ú Velké u s čárkou &Uacute; &#218;
ú Malé u s čárkou &uacute; &#250;
Ü Velké přehlasované u &Uuml; &#220;
ü Malé přehlasované u &uuml; &#252;
Ù Velké u s obrácenou čárkou &Ugrave; &#217;
ù Malé u s obrácenou čárkou &ugrave; &#249;
Û Velké u se stříškou &Ucirc; &#219;
û Malé u se stříškou &ucirc; &#251;
Ý Velké y s čárkou &Yacute; &#221;
ý Malý y s čárkou &yacute; &#253;
Ÿ Velké přehlasované y &Yuml; &#376;
ÿ Malé přehlasované y &yuml; &#255;

Písmena řecké abecedy

α Malá alfa &alpha; &#945;
Α Velká alfa &Alpha; &#913;
β Malá beta &beta; &#946;
Β Velká beta &Beta; &#914;
γ Malá gamma &gamma; &#947;
Γ Velká gamma &Gamma; &#915;
δ Malá delta &delta; &#948;
Δ Velká delta &Delta; &#916;
ε Malé epsilon &epsilon; &#949;
Ε Velké epsilon &Epsilon; &#917;
ζ Malá zéta &zeta; &#950;
Ζ Velká zéta &Zeta; &#918;
η Malá éta &eta; &#951;
Η Velká éta &Eta; &#919;
θ Malá théta &theta; &#952;
Θ Velká théta &Theta; &#920;
ι Malá ióta &iota; &#953;
Ι Velká ióta &Iota; &#921;
κ Malá kappa &kappa; &#954;
Κ Velká kappa &Kappa; &#922;
λ Malá lambda &lambda; &#955;
Λ Velká lambda &Lambda; &#923;
μ Malé mí &mu; &#956;
Μ Velké mí &Mu; &#924;
ν Malé ný &nu; &#957;
Ν Velké ný &Nu; &#925;
ξ Malé ksí &xi; &#958;
Ξ Velké ksí &Xi; &#926;
ο Malý omikron &omicron; &#959;
Ο Velký omikron &Omicron; &#927;
π Malé pí &pi; &#960;
Π Velké pí &Pi; &#928;
ρ Malé ró &rho; &#961;
Ρ Velké ró &Rho; &#929;
σ Malá sigma &sigma; &#963;
ς Koncová sigma &sigmaf; &#962;
Σ Velká sigma &Sigma; &#931;
τ Malé tau &tau; &#964;
Τ Velké tau &Tau; &#932;
υ Malé ypsilon &upsilon; &#965;
Υ Velké ypsilon &Upsilon; &#933;
φ Malé fí &phi; &#966;
Φ Velké fí &Phi; &#934;
χ Malé chí &chi; &#967;
Χ Velké chí &Chi; &#935;
ψ Malé psí &psi; &#968;
Ψ Velké psí &Psi; &#936;
ω Malá omega &omega; &#969;
Ω Velká omega &Omega; &#937;

Více informací v příspěvku: Řecká abeceda na klávesnici

Ostatní symboly

§ Paragraf &sect; &#167;
Odstavec &para; &#182;
Šipka doprava &rarr; &#8594;
Šipka doleva &larr; &#8592;
Šipka nahoru &uarr; &#8593;
Šipka dolů &darr; &#8595;
Oboustranná šipka &harr; &#8596;
© Copyright &copy; &#169;
® Registrovaná značka &reg; &#174;
TM Trademark – Obchodní značka &trade; &#8482;
Křížek &dagger; &#8224;
Dvojitý křížek &Dagger; &#8225;
Karetní piky &spades; &#9824;
Karetní kříže &clubs; &#9827;
Karetní srdce &hearts; &#9829;
Karetní káry &diams; &#9830;
¬ Logické ne &not; &#172;
µ Symbol mikro &micro; &#181;
ˆ Programátorská mocnina &circ; &#710;
º Mužský pořadový indikátor &ordm; &#186;
ª Ženský pořadový indikátor &ordf; &#170;

Neviditelné znaky

Nedělitelná mezera &nbsp; &#160;
Symbol zleva doprava &lrm; &#8206;
Symbol zprava doleva &rlm; &#8207;
Svislé dělítko &zwnj; &#8204;
Bezrozměrné děleno &zwj; &#8205;

HTML